Reklamácie a alternatívny spôsob riešenia sporov

Ak sa na objednanom tovare v priebehu záručnej doby prejaví závada, máte právo zaslať reklamovaný tovar na svoje náklady späť na adresu nášho skladu:
 

ComGate - Dobrý obchod spol. s.r.o.
Nádražná 34
900 28 Ivanka pri Dunaji
Tel.: +421 917 524 110

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, nevzťahuje sa na bežné opotrebenie výrobku. V prípade poškodenia vzniknutého pri leteckej preprave kontaktujte ihneď reklamačné oddelenie príslušnej leteckej spoločnosti.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci na vlastné náklady povinný doručiť reklamovaný tvar na adresu spoločnosti. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim. Oprava v záručnej dobe je bezplatná. K reklamovanému tovaru musí byť priložený daňový doklad (kópia dokladu) a popis reklamovanej závady. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok reklamácie tovaru, Vám bude reklamovaný tovar zaslaný späť  na adresu dodania uvedenú v objednávkovom formulári.

Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď po nahlásení reklamácie najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. V tejto lehote v prípade uznania reklamácie tovar opravíme alebo vymeníme za nový. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doručenou poštou reklamačný protokol.

V zmyse zákona sa na tovar vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom.

Informácie o miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.
V lehote do 30 dní od prijatia reklamácie (pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok) Vám tovar opravíme alebo vymeníme za nový.

 

Alternatívny spôsob riešenia sporov

 

  1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: eshop@passage.sk
  2. Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu,  prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva  a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
  • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur;
  • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  1. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  2. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.