Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné podmienky elektronického obchodu spoločnosti Dobrý obchod, s.r.o., Černyševského 10, 851 01 Bratislava 
(ďalej len "Predávajúci")

1. Kúpna zmluva - uzavretie a zrušenie 

Kúpna zmluva, na základe ktorej je uskutočnený predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim. Objednávku (ďalej len „Objednávka“) sa zadáva pomocou internetového obchodu (www.passage.sk)

Predávajúci potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky odoslaním „Potvrdenie prijatia objednávky" elektronickou poštou. Potvrdenie obsahuje údaje o druhu, počte a cenách tovaru, forme úhrady a spôsobe zaslania alebo prevzatia tovaru.

V zmysle ustanovenia § 12 zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.

- Kupujúci telefonicky a elektronickou poštou oznámi predávajúcemu žiadosť o odstúpenie od zmluvy. Kupujúci uvedie v žiadosti číslo daňového dokladu, dátum predaja a číslo bankového účtu pre bezhotovostný prevod ceny tovaru.

- Kupujúci doručí tovar na svoje náklady do sídla firmy predávajúceho bez ohľadu na to, či bol tovar použitý alebo má vady, ktoré kupujúci nespôsobil. Primeraná starostlivosť o tovar musí byť zachovaná. Odporúčame zasielať tovar doporučene a poistený, nakoľko predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu alebo poškodenie počas prepravy. Tovar treba vrátiť vrátane originálu dokladu o kúpe.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vráti predávajúci sumu vo výške predajnej ceny tovaru bankovým prevodom na účet kupujúceho (je potrebné zadať názov banky, číslo banky a číslo účtu) a to najneskôr do 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotu jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo banky a číslo účtu).

Pri nesplnení niektorej z vyššie uvedených podmienok bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť.

Objednávku je možné stornovať do doby expedície tovaru, a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. Pri zrušení objednávky je potrebné uviesť Vaše meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade zrušenia objednávky neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky súvisiace so stornom objednávky. Finančné prostriedky budú kupujúcemu vrátené do 7 dní bankovým prevodom na účet určený kupujúcim (je potrebné zadať názov banky, číslo banky a číslo účtu), pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne inak.

Predávajúci má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

2. Predajné ceny tovarov 

Ceny tovarov sa zobrazujú zákazníkovi po jeho vstupe do elektronického obchodu. Všetky akciové ceny platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku alebo skupine výrobkov nie je výslovne uvedené inak. Ceny v elektronickom obchode nemusia byť totožné s cenami v kamennom obchode.

3. Doručenie a prevzatie tovaru 

Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar spôsobom zvoleným v Objednávke, za ceny platné v čase uzavretia kúpnej zmluvy a v termíne, ktorý je uvedený pri konkrétnom produkte ako doba dodania. Ku každej zásielke bude priložený daňový doklad, dodací list a záručný list.
Kupujúci sa zaväzuje prevziať od predávajúceho tovar podľa Objednávky a uhradiť kúpnu cenu.
Adresu dodania tovaru kupujúci uvedie v Objednávke.  

4. Platba za dodaný tovar

Kupujúci platí za tovar spôsobom zvoleným v Objednávke, ak nebude predávajúcim a kupujúcim dohodnuté inak.
V prípade, že si Kupujúci objedná tovar z e-shopu na dobierku, zaplatí kúpnu cenu uvedenú na faktúre pri prevzatí tovaru. V prípade, že kupujúci uhrádza tovar bezhotovostne, je povinný celú sumu objednávky uhradiť najneskôr do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky formou elektronickej pošty na účet predávajúceho. Počas tejto doby je objednaný tovar rezervovaný v našom sklade. Ak nebude táto suma uhradená v uvedenej lehote, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to tak, že kupujúcemu oznámi formou elektronickej pošty svoje rozhodnutie odstúpiť od zmluvy. V takomto prípade zmluva zaniká od samého začiatku.         

5. Reklamácie

Záruka sa vzťahuje na výrobné vady, nevzťahuje sa na bežné opotrebenie výrobku. V prípade poškodenia vzniknutého pri leteckej preprave kontaktujte ihneď reklamačné oddelenie príslušnej leteckej spoločnosti.

Pri uplatnení reklamácie je kupujúci na vlastné náklady povinný doručiť reklamovaný tovar na adresu spoločnosti. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť dňom prevzatia tovaru predávajúcim. Oprava v záručnej dobe je bezplatná. K reklamovanému tovaru musí byť priložený daňový doklad (kópia dokladu) a popis reklamovanej závady. V prípade nesplnenia niektorej z podmienok reklamácie tovaru, bude reklamovaný tovar zaslaný kupujúcemu späť  na adresu dodania uvedenú v objednávke.

Predávajúci vybaví reklamáciu ihneď po nahlásení reklamácie najneskôr však do 30 dní od uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. V tejto lehote v prípade uznania reklamácie tovar opravíme alebo vymeníme za nový, resp. oznámime kupujúcemu na základe vyjdrenia odborného servisu, že jeho reklamácia nie je oprávnená. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky  a zároveň mu bude doručený prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou reklamačný protokol.

V zmysle zákona sa na tovar vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Informácie o servisných miestach pre pozáručný servis Vám v prípade potreby poskytneme na požiadanie telefonicky alebo prostredníctvom e-mailu.

6. Záverečné ustanovenia

Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, zákona č.  428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, prípadne inými zákonmi slovenského právneho poriadku.

Objednaním tovaru kupujúci bezvýhradne súhlasí s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

V Bratislave, 11.08.2018